Välkommen till medlemssidorna!


På dessa sidor har vi samlat information som berör dig som är, just har blivit, eller vill bli medlem i vår förening.

Som medlem i vår förening har du både skyldigheter och förmåner.

Din båt skall vara försäkrad
Varje båt som är förtöjd vid bryggan ska ha en heltäckande försäkring, vilket innebär att det inte är tillräckligt med det skydd som ingår i din vanliga hemförsäkring. Du blir ersättningsskyldig om din båt orsakar skador på kringliggande båtar, vid t ex förslitning eller brand och det är därför viktigt att ha rätt försäkring.

Sätt gärna in en kopia av ditt försäkringsbrev i den pärm som är avsedd för detta i klubbstugan.

Misskötsel
Vid misskötsamhet (t ex uteblivet vaktpass, eller misskötsel av uppdraget som valberedare) tillämpas följande system:
Steg 1: Varning
Steg 2: Böter
Steg 3: Uteslutning

Vid uteblivna vaktpass utdelas böter redan i steg 1. Detta då vaktnätterna är viktiga för vår trygghet.


Vaktnätter
De medlemmar som har bryggplats, undantaget ordinarie ledamöter i styrelsen, är skyldiga att vakta båtarna vid några tillfällen per säsong.

Tider och aktuella datum meddelas brevledes till samtliga medlemmar inför varje säsong. Det är naturligtvis viktigt för oss alla att vaktpassen sköts.

Observera att det är den enskilde medlemmens skyldighet att informera sig om vilka tider som gäller, att ordna med ev byten, samt att informera styrelsen härom. Vi ser dock helst att byten undviks i möjligaste mån.

Vid utebliven närvaro vid vaktpass, tilldelas medlemmen en varning, samt debiteras ett bötesbelopp på f n 1 000 kr. Upprepade förseelser kan leda till uteslutning ur klubben. Den medlem som sitter vakt ringer alltid till nästa medlem som är på tur för att påminna om vaktpasset natten därpå.

Många, inte minst barnfamiljer brukar tycka att det är en mycket trevlig uppgift. Stugan är bekvämt utrustad med övernattningsmöjligheter för barnen och värme med mera.

För vår trygghet finns möjlighet att låsa bommen till vägen mot klubbens område. Bommen får låsas efter kl 22.  Bryggplatser, storlekar


Liten båtplats:
c/c mellan bommarna: 2.3 m
Bomlägd: 4.5 m
Max båtbredd: 2.0 m.

Medelstor båtplats:
c/c mellan bommarna: 2.9 m
Bomlängd: 6.0 m
Max båtbredd: 2.6 m.

Stor båtplats:
c/c mellan bommarna: 3.3 m
Bomlängd: 6.0 m
Max: båtbredd 3.0 m.

 

Observera att om din båt är bredare än det mått som är angivet måste du ansöka om en större båtplats. Om din båt är bredare än "stor båtplats" kan Hissö Båtklubb inte erbjuda dig en båtplats. 

Vid vår brygga är majoriteten av båtplatserna "liten" respektive "mellanstor". Vi kan endast erbjuda ett fåtal "stor båtplats". Totalt finns 99 bryggplatser.

Bryggplatser, priser


Finansiering av båtbryggan
Klubben äger bryggan vilket innebär att vi står för finansiering och underhåll själva. Detta medför en kapitalinsats av medlemmarna enligt följande:

Liten båtplats: 7 200 kr
Mellanstor båtplats: 9 600 kr
Stor båtplats: 10 550 kr

Ovanstående priser gäller för 2021 års säsong och kan komma att förändras. Förändringar meddelas på årsmötet.

Till detta kommer en årlig medlemsavgift och bryggplatsavgift som betalas av de medlemmar som hyr eller äger en båtplats vid vår brygga.

 

Notera: Bryggplatsen kan säljas vidare i samråd med styrelsen och hela eller delar av kapitalinsatsen återfås. Privat uthyrning utan styrelsens kännedom är strängeligen förbjudet och kan leda till uteslutning ur klubben.

Med bryggplats följer också krav på att sitta vakt-nätter. Det är varje enskild medlems ansvar att informera sig om vilka datum som gäller för varje säsong. Såväl bryggplatsägare som hyrestagare tilldelas vaktnätter och båda ansvarar enskilt för sina respektive vaktpass.

Tilldelning och kösystem


Anmälan av intresse för bryggplatsförändringar 

Samtliga medlemmar i vår båtklubb erhåller under februari månad en blankett, där önskemål om platsförändringar måste fyllas i och skickas in inför varje säsong. Den som önskar hyra ut, sälja, köpa eller hyra en bryggplats måste alltså fylla i denna blankett, som ska vara styrelsen tillhanda 1 april.

Har du inte fått blanketten kan du hämta blanketten här>. Om du blivit medlem efter detta datum, eller av annan anledning anmäler ditt intresse för plats-förändringar efter detta datum, är du inte med i kön för säsongens tilldelning och måste då vänta tills nästkommande säsong.

Tilldelningsprincip för bryggplatser
De medlemmar som i tid fyllt i och skickat in önske-mål om att hyra/köpa bryggplas inför säsongen är med i kön till de bryggplatser som eventuellt ställs till förfogande inför samma säsong. Det antal platser som lämnas till försäljning eller uthyrning utgör grunden för årets tilldelning. Lämnas inga platser för uthyrning eller försäljning, sker ingen tilldelning.

Observera också att det bildas en ny kö för varje säsong, baserad på de anmälningar som inkommit inför densamma. De platser som ställts till förfogande kommer att erbjudas de medlemmar som står i säsongens kö. Bland dessa kommer den medlem som har lägst medlemsnummer att erbjudas platsen först. Tackar denne nej, går ebjudandet vidare till nästa medlem och så vidare tills dess att samtliga lediga platser har tilldelats.

Notera: Bryggplatsägare (även om platsen hyrs ut) och hyrestagare tilldelas varje år ansvar för vaktpass och är skyldiga att informera sig om vilka tider som gäller för egen del.

 

När tilldelas säsongens bryggplatser?
Tilldelningen administreras vanligen under april. Den medlem som ej skickat in sin asökan i tid är inte med i kön för årets tilldelning och efter att tilldelningen är avslutad sker inga ytterligare tilldelningar under säsongen.

Innan alla ansökningar inkommit (1 April) är det svårt att uttala sig om utsikterna till en bryggplats under säsongen. Om du efter utgången av maj månad inte kontaktats av styrelsen innebär det sannolikt att du inte kommer att tilldelas någon bryggplats under innevarande säsong.

Hur lång är kötiden?
Kötiden är avhängig antalet platser som ställs till förfogande, antalet medlemmar som ingår i säsongens kösystem, samt hur länge du har varit medlem i klubben.

De senaste säsongerna har klubben i princip kunnat erbjuda någon form av plats för alla som sökt dem, men denna situation kan ändras, beroende på hur många som ställer sig i kö och hur många som ställer sina platser till förfogande.

Idag har Hissö båtklubb ca 135 medlemmar och 99 bryggplatser, vilka alla är fulltecknade. Observera att all uthyrning i andrahand i privat regi är strängt förbjuden enligt klubbens stadgar.

Försäljning och uthyrning av bryggplats?
Om du planerar att sälja eller hyra ut din bryggplats ska du fylla i detta på den blankett för önskemål om platsförändringar som skickas ut till samtliga medlemmar under januari/februari.


Om du sålt din bryggplats ska du snarast överlämna nyckel till båtklubben till köparen. Säljare och köpare ansvarar för detta. När din bryggplats har tilldelats annan medlem återbetalas din köpesumma (normalt någon gång efter utgången av maj månad). Glöm inte att meddela ditt bankgiro-/kontonummer så att din köpesumma kan återbetalas.

Kontakta alltid styrelsen vid uthyrning/försäljning. Styrelsen ansvarar sedan för administrationen.Aktuella avgifter


Avgifter för 2021
Aktuella avgifter är som följer:

Medlemsavgift: 300 kr/år
Bryggplatsavgift: 500 kr/år
Deposition för nyckel till bom: 2 000 kr*

Medlemsavgiften inkluderar medlemsskap i Svenska Båtunionen, där bland annat en prenumeration på tidningen Båtliv ingår.

Utöver ovan nämnda årliga avgifter tillkommer kontantinsats för bryggplats (för de medlemmar som köper en plats. Vid eventuell andrahandsuthyrning (alltid via styrelsen) betalar hyrestagaren samma bryggplatsavgift som bryggplatsens ägare och både bryggplatsinnehavaren och hyrestagaren kommer att tilldelas ansvar för vaktpass. Vaktschema delas ut skriftligen till klubbens medlemmar en gång per år.

Observera att avgifterna kan komma att förändras. Ett beslut om aktuella avgifter fattas vid varje årsmöte.

 

* Depositionsavgift om 2 000 kr avser rampnyckel, extranyckel samt nyckel för andrahandsuthyrning. Avgiften återbetalas då nyckeln returneras.Medlemsansökan


Hur blir man medlem?
För att bli medlem och placerad i kö för tilldelning av båtplats krävs att du betalar in medlemsavgiften enligt nedan. Därefter tilldelas du ett medlems- nummer, som vi skickar hem till dig som bekräftelse på att du är medlem. Se aktuella avgifter>

Medlemsavgift
Du måste betala en årlig medlemsavgift till Hissö båtklubbs Bankgiro 5215-2766. Använd bankgiroblankett - ej postgiro - och ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress - eller betala via Internet. Avgiften täcker klubbens administrativa kostnader samt ett medlemsskap i Båtunionen, där även en prenumeration på tidningen Båtliv ingår.

När din medlemsavgift har kommit klubben tillhanda, är du också medlem i klubben och kan då ställa dig i kö för en båtplats. Detta gör du genom att inför varje säsong skicka in en talong för ev medlems-förändringar och önskemål om platsförändringar. Talongen skickas normalt ut i januari/ februari och ska vara styrelsen tillhanda 1 april. Efter detta datum finns ingen möjlighet att ställa sig i kö till säsongens tilldelning.

Kösystemet förnyas varje år
Observera att du aktivt måste förnya din ansökan om att hyra/köpa en bryggplats inför varje säsong. Om du blir medlem före den 1 april, men inte har fått talongen för att fylla i önskemål om att hyra/köpa plats, kan du hämta den här>.